Environmentální hodnocení dopadů staveb na krajinu a obyvatele

Kvantifikujeme vliv budov na jejich okolí od fáze návrhu po realizaci

Environmentální studie

Environmentální studie je odborné posouzení dopadu plánovaného projektu výstavby nebo krajinné úpravy na okolní prostředí a současně stanovení dopadů blízkého okolí na vlastní stavbu projektu.
Cílem je prokázat měřitelné výstupy předpokládaného chování záměru v krajině, které poskytnou multikriteriální hodnocení projektu pro výsledný schvalovací proces. 

Základní parametry studie

  • hodnocení  vzniku tepelného ostrova a vliv radiace na lokalitu (např. zvýšení skutečné i pocitové teploty v lokalitě projektu i nejbližšího okolí),

  • nakládání či spotřebu CO2 (s jinými skleníkovými a sledovanými plyny, pokud jsou tyto  sledované v lokalitě projektu),

  • efekt zeleně na lokalitu projektu (zastínění, evapotranspirace, zvýšení tepelného komfortu),

  • nakládání se srážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti,

  • chování větru v lokalitě (zachování přirozených větracích koridorů pro omezení vzniku negativních dopadů dynamickým působením větru),

  • důležité lokální parametry, které jsou specifické anebo klíčové pro danou oblast, např. hodnocení koncentrace polétavého prachu v průmyslových oblastech.

Hodnocení

Detailní hodnocení

  • vlivu proudění větru

Simulací proudění větru v okolí stavby anebo urbanistickém celku je možné určit rychlost proudění větru a místa  častého vzniku turbulencí vlivem lokality, sadových úprav v dané lokalitě, tvaru velikosti a uspořádání navržené anebo existující zástavby. Simulace pracuje na základě reálných klimatických dat dané lokality na adekvátní matematickém modelu posuzované lokality. Výstupem simulace je zhodnocení dané lokality v jednotlivých výškových úrovních z  hlediska rychlosti proudění větru. Na základě těchto výstupů je možné komplexní zhodnocení celé lokality, lokalizace slabých míst a návrh možných úprav na zlepšení stávajícího stavu.  

  • radiace

Simulací sluneční radiace na stavební objekty jsme schopni  objektivně hodnotit stavební záměr už v projektové přípravě anebo naopak hodnotit existujícíc objekty a jejich zamýšlené změny. Simulace je vždy vyparacována  na základě lokálních klimatických dat adekvátně detailnímu matematickému modelu posuzovaných objektů alebo lokality. Výstupem ze simulace je grafické zhodnocení posuzovaných objektů anebo lokality ze kterého je zřejmá dotace slunečného záření v kWh / m2 na jednotlivé plochy v modelové situaci. V návaznosti na toto je možno dále lokalizovat místa s nízkou či vysokou dotací slunečního záření, predikovat místa možného vzniku tepelného ostrova. Dále prokazuje možnost zjistit vhodnost umístění a natočení fotovoltaických či solárních panelů a možnosti úpravy návrhu.

  • odtokových poměrů

Studie odtokových poměrů  dané stavby alebo lokality má za úlohu rozdělení jednotlivých ploch uvažovaných v projektu anebo vyplývajících ze současné situace a  stanovení jejich odtokových koeficientů. Na základě teto kvantifikace a klimatických dat dané lokality je možno jasně stanovit množství srážkových vod, které se v danej lokalitě infiltruje přirozeně na přírodních plochách, kolik srážkových vod např.: zadrží navrhnuté zelené střechy a kolik z množství srážkové vody v území bude potřebné uměle infiltrovat anebo odvádět. Na základě tohoto zhodnocení je možné určit silné stránky projektu a naopak jeho rezervy a navrhnout opatření na zlepšení současné situace.

  • pocitové teploty - v příprave

Metodika a certifikace GREENPASS

Ukázkou tohoto komplexního řešení je metodika GREENPASS , která byla vyvinutá tak, aby pomohla projektantům, architektům či městům přijmout to nejlepší rozhodnutí v každé fázi návrhu. Jejím cílem je zviditelnit, srovnat a změřit účinky stavebních opatření na danou lokalitu.


GREENPASS Assessment

pro předběžný návrh, který je postavený na databázové analýze. Rychlá a hrubá predikce záměru.


GREENPASS Pre-certification

pro koncepty založené na simuláci prostředí. Obsáhlé projektové informace o nejdůležitějších klíčových výkonnostních indikátorech, které poskytují spolehlivý základ pro návrhové soutěže a rozhodnutí na bázi jasných důkazů.


GREENPASS Certification

pre detailní návrh ve formě úplné simulace všech aspektů projektu. Průběžná optimalizace a oficiální certifikace klimatické odolnosti projektu včetně celé řady individuálních ukazatelů, které poskytují nejlepší výsledky v oblasti efektivnosti a návratnosti investic.

Reference

BD Modra - Malé hliny (SK)

GREENPASS Assessment

detailní hodnocení proudění vzduchu, radiace, odtokových poměrů, studie ke stažení zde

BD Oskarka, České Budějovice (CZ)

GREENPASS Pre-certification

studie ke stažení zde

Média: Deník, Zeleň střechám

Napište nám

Potřebujete zpracovať environmentální studii, komplexní hodnocení Vašeho projektu?
Ozvěte se nám, rádi Váš projekt zkonzultujeme a připravíme vhodnou studii.


Slovensko

Národná recyklačná agentúra Slovensko

Lučenecká cesta 6, 96001 Zvolen

​e: naraslovensko@gmail.com

w: www.narask.sk

m: +421 905 361 767


Česko

BUILDIGO s.r.o.

Impact Hub Brno​, Cyrilská 7, 602 00 Brno

e: info@buildigo.cz

w: www.buildigo.cz

m: +420 770 127 768